کسی نیامده جز او سر قرار خودش
 
        نشسته غرق تماشای شیعیانِ خودش
                           
               چه انتظار عجیبیست این که شب تا صبح
                                  
                                     کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش