افسران - پیدا کنید شوهر را!!!
سید محمد حرمت لباستو داشته بااااااااش(ببخشین حرفمو پس میگیرم تو اینطور چیزا حالیت نیس)

قصد از این پست فقط اگاهی دادن هست تا  برخی از کسایی که این اقا و نوچه هاشو نمیشناسن بدونن که اینا کین و چین ...