حضرت رسول مى‏فرمایند:

«الصلاةُ میزانٌ». یعنى نماز، نشان‏دهنده ى زحمات شما در قبل از نماز است. یعنى اندازى زحمات شما را نشان مى‏دهد.


امام صادق (ع) مى‏فرماید:


كسى كه یك ركعت نماز را با حضور قلب مى‏خواند و در ركعت دوم ذهن و قلبش شلوغ مى‏شود، این شخص به قدر یك ركعت زحمت كشیده است.
یكى هم به اندازه‏ى دو ركعت،
 یكى هم به اندازه‏ى سه ركعت،
 یكى هم چهار ركعت
و
بعضى‏ها هم هستندكه نمازشان هیچ توجهى به حضرت معبود ندارد و درباره‏ى آنها روایت شده است كه‏ «یلف كما یلف الثوب الخلق». یعنى نمازشان مانندكهنه و خرقه‏ درهم پیچیده مى‏شود و به روى صاحبش زده مى‏شود.