قسمتی از اعتراف عبد المالک ریگی:

شب عملیات تروریستی وقتی بعضی افرادم کم انگیزه بودن،فیلم مجالس عیدالزهرای قم و اصفهان و... را پخش می کردم.
نیروها پس از دیدن این مجالس و لعن و توهین به خلفای سه گانه به انجام عملیات مشتاق میشدند.   
"متاسفانه برخی روز نهم ربیع را با عنوان عیدالزهرا جشن میگیرند و در این مراسم خلفای اهل تسنن لعن میکنند قابل ذکر است که تعیین نهم ربیع به عنوان عیدالزهرا بدون اتکا به روایات بوده و ثمره ی آن چیزی  جز ایجاد تفرقه بین مسلمانان که هدف دشمنان اسلام میباشد نیست.

از همین اعتراف نامه ریگی میشود فهمید که این جشن ها و ...چه ضربه ای بر اسلام و مسلمین وارد میکند"
واکنش میثم مطیعی به تندروی‌های ۹ ربیع