هشداربرای خواهران و برادران مسلمان


کسانی که تویوتا کمری مدل  2012و  2013 دارند در بعضی تیپ ها دقت کنن زیر پای چپ کلمه "الله" به وضوح حک شده است برای حفظ حرمت لفظ جلاله الله این پست را به همه نشان دهید...