مادرم پشت در بود....
*از هجوم دشمنان، بیت خدا را در شکست

حکم حق پامال گشت و، حرمت حیدر شکست


*بود چون دربان آن کاشانه جبریل امین


جای دارد گویم ار جبریل را شهپر شکست


*بر درآمد فاطمه، شاید عدو شرمی کند


آستان وحی را چون کافران آتش زدند


*چون صدف دیوار و در، بگرفت او را در میان…


شاخة طوبی شکست و، میوه‌اش نارس فتاد


*بعد احمد، دوّمین رکن امیرالمؤمنین

بضعة طاها چو ما بین در و دیوار ماند

*از هجوم دشمن گستاخ، لیکن در شکست


سوخت قرآن محمّد، سینة کوثر شکست

*آه، کز موج بلا آن نازنین گوهر شکست

بوستان سرمدی را، نخل بارآور شکست

*پنج تن آل عبا را، پایه و محور شکست

در حقیقت، سینه و پهلوی پیغمبر شکست


گلچین – دیوان حسان