5+1 ما این است!

گزینه های روی قلبم اینست که تمام میزهای عالم را ویران میکند
...