وَ قالَ الإمامُ ‏السلام:


اَبْقـُوا النِّعـَمَ بِحُسْنِ مُجـاوَرَتِها وَالْتَمِسوُا الزِیّادَةَ فیها بِالشُّکرِ عَلَیها.امام-نقی-علیه-السلام فرمود:

نعمتها را با برخـورد درست، باقی نـگه داریـد و با شکر نعمتها اسباب فزونی آنها را فراهم آورید. (استفاده درست از نعمت سبب دوام آن و شـکر نعمت سبب فـزونی آن است).