قوی كردن ارتباط با خداوند كار سختى نیست،

راه های روشنى دارد:


یكی،
خواندن نماز اول وقت، با حضور قلب و حتی المقدور به جماعت است.

دیگری انس با قرآن است؛ ولو خواندن یك صفحه در روز.

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای 90.4.13