افسران - نگاه آخرالزمانی

هر کس در حکومت جمهوری اسلامی در حوزه مسئولیت خود ..... اگر نگاه آخر الزمانی نداشته باشد خائن است.
امام خمینی(ره)
 

 


روی این سخن مطمئنا فقط به مسئولین حکومتی نیست. وقتی گفته میشود در حوزه مسئولیت خود یعنی حتی آن مادر که مسئولیت تربیت فرزند خود را دارد وظیفه دارد فرزند خود را آخر الزمانی و امام زمانی تربیت کند و او را با فرهنگ مهدوی و زمینه سازی ظهور آشنا کند.