دوستان و همرزمان خوبم


هر وقت دلتون خیلی گرفتcrybaby emoticon


و دوس داشتید با یکی درد دل


کنید ، حتما یه تماس با این


شماره، داشته باشید .


التماس دعا05112003334