غدیر
بعثت امامت بود
بر دستان نبوت...
ولی چه می شود کرد
وقتی نو مسلمانان
بازیچه نفوذی ها شدند و
این دستور خدا را
بی عدالتی دانستند و
علیه خدا
کودتا کردند!