پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :


زیاد استغفار کنید ؛ زیرا خداوند عز و جل استغفار را به شما یاد نداد ، مگر براى این که مى‏خواهد شما را بیامرزد و فرمودند:كسى كه بسیار آمرزش بخواهد و روى توبه به بارگاه خدا آورد، خداى مهربان او را از هر غم و اندوهى نجات داده و از هر تنگنا و رنجى برایش گشایش پدید مى آورد