افسران - آیا میدانید چرا در گوش نوزاد اذان و اقامه میگویند؟