افسران - پسر شهید احمدی روشن هم عاشق مبارزه با صهیونیست هاس